แท็กการท่องเว็บ

ผู้ประกันตน

ลงทะเบียนคนว่างงานกรณีเป็นผู้ประกันตน

ลงทะเบียนคนว่างงานกรณีเป็นผู้ประกันตน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน…