แท็กการท่องเว็บ

มุตโตทัย

ประทีปส่องธรรมนำสู่พระนิพพาน

ประทีปส่องธรรมนำสู่พระนิพพาน หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และลูกศิษย์ พุทธสาวกของพระพุทธองค์ เรียบเรียงและรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรม เพื่อเป็นเหมือนประทีปส่องทางให้เราได้ก้าวตามเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยไม่หลงทาง …