แท็กการท่องเว็บ

สมถุะ

สมถะวิปัสสนาคืออะไร

สมถภาวนา คือ การที่กุศลจิตเกิดขึ้นพร้อมด้วยสภาพธรรมที่สงบ หรือสงบจากกิเลส ซึ่งพิจารณาอารมณ์ที่ทำให้จิตขณะนั้นเป็นกุศล อารมณ์ของสมถภาวนามีถึง 40 อารมณ์ ได้แก่ กสิณ10 อสุภะ10 อนุสสติ10 อาหาเรปฏิกูลสัญญา1  จตุธาตุววัฏฐาน1  พรหมวิหาร4  …