แท็กการท่องเว็บ

หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว

หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว

หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว การใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง สาระสำคัญคือการเจริญภาวนา แก่นของการภาวนาคือการไม่เข้าไปในอำนาจของความคิด ดังนั้นการปฏิบัติของเราก็คือการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเห็นความคิด…