การเรียกดูหมวดหมู่

คู่มือชีวิต

ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง

ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง คติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณก่อนหน้าพุทธกาลหรือร่วมสมัยนั้น  บางพวกเชื่อว่าทุุกข์ไม่มีเหตุ อยู่ดีๆมันจะทุกข์ มันก็ทุกข์ของมัน เราแก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้  ถ้ามองว่าชีวิตเป็นทุกข์ แสดงว่าทุกข์นั้นแก้ไม่ได้ มนุษย์จำเป็นจะต้องยอมรับ จะเป็นทุกข์จนกว่าจะหลุดพ้นไปได้เอง  บางพวกเชื่อว่าทุกข์มีเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาล  และเชื่อว่าทุกข์นั้นแก้ไม่ได้  ต้องรอให้พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยโทษ และเราก็พ้นทุกข์ได้จากการให้อภัยโทษนั้น แต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ …