Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll
การเรียกดูหมวดหมู่

คู่มือชีวิต

ทรัพย์ทางโลกและทรัพย์ทางธรรม

ทรัพย์ทางโลกและทรัพย์ทางธรรม นั้น ถ้าถามว่าอยากได้ทรัพย์ทางไหนมากกว่ากัน คำตอบที่ได้จากหลายๆคนก็คงจะแตกต่างกันไป  ดังนั้นแล้ว คงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความเชื่อหรือมีความคิดอย่างไร มีเป้าหมายในชีวิตแบบไหน  เราก็มาดูกันว่าทรัพย์ทางโลกและทรัพย์ทางธรรมนั้น จะได้มาอย่างไร ซึ่งวิธีการของแต่ละบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกันไป สำหรับแนวทางของผู้เขียนก็จะขอนำเสนอให้ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ทรัพย์ทางโลก ต้องบอกว่าทรัพย์ทางโลกนั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้ เงินทองเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต…

หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว

หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว หากชีวิตเหลือเพียงวินาทีเดียว การใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง สาระสำคัญคือการเจริญภาวนา แก่นของการภาวนาคือการไม่เข้าไปในอำนาจของความคิด ดังนั้นการปฏิบัติของเราก็คือการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเห็นความคิด สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนี้เป็นคำพูดดาดๆ แต่ถ้าเรารู้จักหน้าตามันเราจะพบว่าความรู้สึกนี้เองเป็นทั้งหมดของการดำรงชีวิต โดยปกติวิสัยธรรมดาสามัญ ความรู้สึกตัวที่เป็นสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับความคิด  ไปในทางที่จะได้สิ่งที่มุ่งหวังหรือกำลังจะได้  หรือได้แล้วก็จะรู้สึกเป็นสุข…

ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง

ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง คติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณก่อนหน้าพุทธกาลหรือร่วมสมัยนั้น  บางพวกเชื่อว่าทุุกข์ไม่มีเหตุ อยู่ดีๆมันจะทุกข์ มันก็ทุกข์ของมัน เราแก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้  ถ้ามองว่าชีวิตเป็นทุกข์ แสดงว่าทุกข์นั้นแก้ไม่ได้ มนุษย์จำเป็นจะต้องยอมรับ จะเป็นทุกข์จนกว่าจะหลุดพ้นไปได้เอง  บางพวกเชื่อว่าทุกข์มีเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาล  และเชื่อว่าทุกข์นั้นแก้ไม่ได้  ต้องรอให้พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยโทษ และเราก็พ้นทุกข์ได้จากการให้อภัยโทษนั้น แต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ …